Organisatie Zorggroep Katwijk

Zorggroep Katwijk kent twee verschillende rechtsvormen:

Coöperatie Zorggroep Katwijk u.a., hierin zijn alleen huisartsen in Katwijk als leden vertegenwoordigd.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
H.M. Hueting (huisarts)                    voorzitter
M.A.H. Vrouwenvelder (huisarts)      secretaris
H.J. Smaal (huisarts)                         penningmeester en 2e voorzitter

Stichting Zorggroep Katwijk, vanuit deze rechtsvorm wordt de multidisciplinaire samenwerking voor voor zorg aan chronisch zieken geregeld (diabetes, hart- en vaatziekten, astma/COPD, ouderenzorg). De huisartsen werken hier nauw samen met de apothekers, dietisten en fysiotherapeuten.
Het huidige bestuur van de Stichting Zorggroep Katwijk is samengesteld uit de diverse zorgdisciplines zijnde:
H.M. Hueting (huisarts)                    voorzitter
M.A.H. Vrouwenvelder (huisarts)      secretaris
H.J. Smaal (huisarts)                         penningmeester en 2e voorzitter
M. Knape (diëtist )                            2e secretaris
P. Ooms (apotheker)                        2e penningmeester

De huisartsen, diëtist en apotheker zijn vanuit de achterban met mandaatstelling voor deelname in het bestuur benoemd. Voor wat betreft de uitvoering van diverse zorgprogramma’s zijn er tevens afspraken gemaakt met de fysiotherapeuten.

De dagelijkse leiding van de Zorggroep is ondergebracht bij de directie:
H.J. van Duijn                                 directeur

Managementteam:
C. Oudwater-Beekman                    wijkcoördinator Valkenburg en Katwijk a/d Rijn
A.G. Ouwersloot-van Duijn             wijkcoördinator Rijnsburg
K.M.W. de Konink                            wijkcoördinator Katwijk aan Zee

M. Guijt                                           ICT-functionaris
L. Eekhof                                        Kwaliteits- en beleidsmedewerker

J.C. van der Marel-van Duijn          secretaresse
Y.L.A. Varkevisser-Zondervan        financieel medewerker

Het bestuur is belast met de beleidsmatige zaken van de Zorggroep terwijl de uitvoering van de zorg bij de verschillende zorgverleners binnen de Zorggroep ligt.
Er dient een duidelijke scheidslijn te bestaan tussen uitvoerende/zorgverlenende activiteiten (zorgverleners), bestuurlijke activiteiten (Bestuur), de uitvoerende facilitaire activiteiten (directeur) alsmede de onafhankelijke toezichthoudende taken (Raad van Toezicht).
De instelling van de Raad van Toezicht is statutair vastgelegd en de Zorgbrede Governance Code wordt hierbij als leidraad gebruikt.

De Raad van Toezicht bestaat uit de heren :
mr. N.J. van Kesteren, o.a. directeur VNO-NCW
Drs. A.J. Lamping, o.a. voormalig directeur Diaconessenhuis en ZN
W.M de Jong RA, o.a. voormalig vennoot Deloitte en voormalig wethouder Katwijk