Missie & visie

Missie

Zorggroep Katwijk biedt binnen de grenzen van de gemeente Katwijk geïntegreerde eerstelijnszorg die zich richt op kwalitatieve en doelmatige zorg en houdt rekening met de behoefte, voorkeuren en leefomgeving van de zorgvrager.

Het samenhangend aanbod van zorg en gezondheidsbevordering beoogt het leveren van doelmatige eerstelijnszorg, die laagdrempelig is en dicht bij huis wordt geleverd. Dit aanbod is adequaat, effectief en van aantoonbare kwaliteit en is afgestemd op de aanvullende zorg in de tweede lijn.

Geïntegreerde eerstelijnszorg wordt gerealiseerd door professionals die, op basis van afspraken en structureel overleg en deskundigheidsbevordering, transparant samenwerken.

Visie

Zorggroep Katwijk streeft in haar visie naar kwalitatieve, klantgerichte zorg is samenwerking met derden:

 • die laagdrempelig is (dicht bij huis en herkenbaar);
 • die voorziet in de behoefte aan zorg (preventie, cure en care) gericht op de kwaliteit van leven;
 • aan bewoners op wijk- of buurtniveau binnen de gemeente Katwijk.

Om dit te realiseren streeft de Zorggroep naar:

 • Intensivering van de multidisciplinaire samenwerking.
 • Bevordering van de deskundigheid door gezamenlijke scholing en nascholing.
 • Samenwerking met derden zoals patiënten verenigingen, gemeente, zorgverzekeraars, wijkverpleging, Welzijnskwartier etc.
 • Doelmatigheid bevordering door met betrokken disciplines in verschillende structuren te overleggen.
 • Toetsbaarheid van de geleverde zorg en de manier van organiseren door op Zorggroep niveau elkaar intern aan te spreken alsmede door zich te laten toetsen door derden waaronder de zorgverzekeraars en de Raad van Toezicht.
 • Klantgerichtheid en betrokkenheid te regelen door de bereikbaarheid te verbeteren, klanten overleg te organiseren en zelfmanagement te bevorderen.
 • Eenheid als Zorggroep uit te stralen naar samenwerkende partners. Om eenheid extern uit te stralen moet de eenheid intern geregeld worden.
 • Betrouwbaarheid, doordat verschillende disciplines middels mandaat in de Zorggroep vertegenwoordigd zijn kan de Zorggroep zich als betrouwbare partner opstellen zowel intern als extern.